นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการ

บริษัท แซลอะรี ฮีโร จำกัด (“พวกเรา“) เป็นเจ้าของและผู้บริหารจัดการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (“แพลตฟอร์ม”) นี้ ซึ่งมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) มีจุดประสงค์แจ้งว่า ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเราดำเนินการในการให้บริการ โดยเฉพาะบริการในการให้เบิกเงินเดือนล่วงหน้า (“บริการ”) ที่พวกเราให้แก่ท่านจะดำเนินการ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) ดังนั้น กรุณาศึกษานโยบายฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้แพลตฟอร์ม

เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นส่วนที่จำเป็นต่อการทำงานของแพลตฟอร์มและการให้บริการแก่ท่าน พวกเราสงวนสิทธิในการปฏิเสธการ เข้าถึงแพลตฟอร์มและบริการแก่ท่าน หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้แก่พวกเรา

ภายใต้นโยบายฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใดก็ตามที่สามารถระบุตัวตนบุคคลธรรมดาคนหนึ่งได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

การยอมรับนโยบาย

ถ้าท่านติดต่อพวกเรา และ/หรือเลือกที่จะใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ พวกเราจะถือว่าท่านตกลงให้พวกเราเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนนบุคคลตามที่กำหนดไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้แล้ว

นโยบายฉบับนี้ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยพวกเราโดยตรงเท่านั้น ทั้งนี้ แพลตฟอร์มของพวกเราอาจมีความเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งหากท่านกดไปยังเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์ภายนอกที่อยู่ภายนอกการควบคุมของพวกเรา ซึ่งพวกเราแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าวโดยตรง เนื่องจากพวกเราไม่มีส่วนควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าว

การแก้ไขนโยบาย

พวกเราสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อรับประกันว่านโยบายฉบับนี้จะถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ และสอดคล้องกับการให้บริการ โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงผ่านทางแพลตฟอร์ม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

พวกเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลดังนี้: (1) ได้รับโดยตรงจากท่านระหว่างการติดต่อสื่อสารประสนงานระหว่างท่าน และพวกเราผ่านแพลตฟอร์มหรือช่องทางการสื่อสารอื่น; (2) เก็บอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าถึงหน้าแพลตฟอร์มหรือเริ่มใช้บริการของพวกเรา; หรือ (3) อาจได้รับโดยอ้อมจากนายจ้างซึ่งสมัครใช้บริการให้แก่ท่าน เพื่อสนับสนุนในการให้บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่จำเป็น) จะส่งต่อเปิดเผยมายังพวกเราเพื่อประเมินคุณสมบัติการเข้าร่วมใช้บริการของพวกเรา

พวกเราจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้:

1.   ชื่อนามสกุล และข้อมูลการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล) รวมถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชน

2.   ข้อมูลการเป็นพนักงาน รวมถึงสถานการณ์เป็นพนักงาน รหัสพนักงาน ตำแหน่ง รายได้พื้นฐาน (รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นที่อาจได้ เช่น ค่าจ้างทำงานเกินเวลา เป็นต้น)

3.   ข้อมูลสำหรับการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนวันที่ทำงานแล้ว จำนวนเงินเบิกล่วงหน้าทั้งหมดที่ต้องการขอเบิก และข้อมูลอื่นที่พวกเราอาจร้องขอในแบบคำขอที่จะถูกส่งผ่านแพลตฟอร์ม

4.   ข้อมูลระบุตัวตนทางออนไลน์ ได้แก่ IP address, จุดพิกัด GPS, ชื่อประเภทรายละเอียดการตั้งค่าของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อมายังแพลตฟอร์ม และ/หรือใช้บริการ เวลาและวันที่ท่านใช้บริการ และสถิติการใช้งานอื่น รวมถึงคุกกี้

5.   ข้อมูลธุรกรรมที่ท่านดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มซึ่งรวมถึง ประวัติธุรกรรมที่ท่านอาจดำเนินการต่างๆ เช่น ข้อมูลการเข้าใช้ระบบ ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนเบิกล่วงหน้า ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น เลขบัญชีธนาคารหรือหลักฐานการชำระเงิน) และการดำเนินการแก้ไขอื่นใด ที่ท่านอาจทำผ่านแพลตฟอร์ม

6.   ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจเปิดเผย หรือส่งต่อระหว่างการสื่อสารหรือการทำธุรกรรมอื่นผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การร้องเรียนหรือการให้ความเห็น และรายละเอียดการชำระเงินอื่นให้แก่ท่าน

จุดประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

พวกเราจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด (ที่ระบุไว้) เพื่อจุดประสงค์ ดังนี้:

1.   เพื่อการให้บริการแก่ท่าน, โดยเฉพาะเพื่อการติดต่อและประสานงานกับท่าน การยืนยันตัวตน การตรวจสอบคุณสมบัติในการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ การพิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการแก่ท่าน และเพื่อการปฏิบัติสิทธิหรือหน้าที่พวกเราอาจมีกับท่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ โดยเฉพาะส่วนของสิทธิและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ รวมถึงการให้บริการสนับสนุนอื่นตามที่ท่านอาจร้องขอ

2.   เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของพวกเรา โดยเฉพาะในการเตรียมและจัดทำเอกสารบัญชีและภาษี และการปฏิบัติหน้า ที่ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่พวกเราดำเนินการให้แก่ท่าน

3.   เพื่อการปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของพวกเรา โดยไม่กระทบสิทธิของท่านมากเกินสมควร โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) ปกป้องสิทธิและต่อสู่สิทธิของพวกเราในกระบวนการดำเนินคดี (2) วางแผนการปรับปรุงแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ เพื่อรับประกันให้แพลตฟอร์มหรือบริการตรงกับความต้องการและความสนใจผู้ใช้งาน (3) จัดการความเสี่ยงระดับองค์กรของพวกเรา และป้องกันการทุจริตในระบบ (4) การปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเราและท่านผ่านกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (5) การวิเคราะห์และจัดประเภทผู้ใช้งานเพื่อประโยชน์ในการทำการตลาดที่ไม่ใช่การทำการตลาดแบบตรง(6) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่พวกเราอาจจัดทำขึ้นและเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ได้แก่ ภาพถ่ายและความเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการ) และ (7) การรวบรวมสถิติและการจัดทำรายงานการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการทั้งที่เป็นแบบระบุตัวตนได้หรือไม่ ซึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่พวกเราเห็นว่า เหมาะสม

4.   เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ท่านอาจให้ความยินยอมให้พวกเราดำเนินการได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อเพื่อประชาสัมพันธ์การตลาด

ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

พวกเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาในการให้บริการของพวกเรา โดยเฉาพะตลอดระยะเวลาที่ท่านยังมีบัญชีใช้งานบนแพลตฟอร์ม และจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ตลอดระยะ เวลาตามที่กฎหมายกำหนด และตลอดระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของพวกเราในกระบวนการดำเนินคดี หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นทางธุรกิจของบริษัท

การส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลัก พวกเราจะไม่เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีจำเป็น อาจต้องเปิดเผยส่งต่อให้แก่บุคคลดังนี้: (1) ให้แก่

ผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับการว่าจ้างมาอำนวยความสะดวกในการทำงานของแพลตฟอร์ม และ/หรือการให้บริการ หรือให้บริการใดแทนพวกเรา หรือว่าจ้างให้มาช่วยในการวิเคราะห์การใช้งานแพลตฟอร์ม ภายใต้เงื่อนไขที่พวกเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็น และผู้รับข้อมูลต้องมีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อจุดประสงค์อื่น และ (2) ให้แก่ หน่วยงานราชการซึ่งพวกเราอาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมาย คำสั่งหรือคำพิพากษาของหน่วยงานราชการในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ หน่วยงานนั้น ภายใต้เงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็น

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

พวกเราเคารพสิทธิตามกฎหมายที่ท่านมี ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองของพวกเรา รวมถึงขอสำเนา สิทธิในการขอให้โอนส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเชื่อว่าเก็บโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีความจำเป็นในการประมวลผล สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง และสิทธิในการร้องเรียนโดยสอดคล้องกับกฎหมาย

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้หรือต้องการใช้สิทธิใดที่ท่านมี สามารติดต่อมาที่เราได้ตามที่อยู่ ดังนี้:

ชื่อ:        บริษัท แซลอะรีฮีโร จำกัด
ที่อยู่:     เลขที่ 46 KRONOS อาคารสาธร (ชั้น 10 Zone 1) ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500
อีเมล:    dpo@salary-hero.com